Kim Biesmans - Neuropsychologie Praktijk Eindhoven - 06-18488665

Verwijzen
Cliënten kunnen wegens uiteenlopende klachten – al dan niet ten gevolge van hersenletsel – naar Neuropsychologie Praktijk Eindhoven verwezen worden, waaronder:

  • relatieproblemen

  • angst

  • depressie en somberheid

  • stress en burn-out

  • rouwverwerking

  • zingeving

  • verslaving

  • ouder- en gezinsbegeleiding

  • veranderende seksualiteit

De volgende werkzaamheden behoren tot de expertise van de klinisch neuropsycholoog:

Indicatiestelling
De klinisch neuropsycholoog kan adviseren over de haalbaarheid van diagnostiek en/of behandeling, waarmee een zorgtraject elders geoptimaliseerd kan worden.

Diagnostiek
Middels (neuro)psychologische diagnostiek worden de cognitieve, emotionele en gedragsmatige kenmerken van de cliënt systematisch in kaart gebracht en de klachten/problemen geobjectiveerd. Neuropsychologische diagnostiek leent zich uitstekend voor het in kaart brengen van cognitieve defecten of problemen, welke in de meeste gevallen sterk verband houden met de klachten.

Neuropsychologisch onderzoek kan plaatsvinden middels dossierstudie, systematische observatie, screenend of verdiepend testpsychologisch onderzoek of het verzamelen van (hetero)anamnestische informatie. Het onderzoek resulteert in een professionele, deskundige rapportage welke op passende wijze teruggekoppeld wordt naar de cliënt.

Voorlichting en advisering
Psycho-educatie kan worden ingezet om de cliënt, diens systeem of betrokken professionals te informeren over de psychische problematiek en/of het hersenletsel, de (neuropsychologische) gevolgen en het effect op het dagelijks functioneren hiervan. In geval van neuropsychologische problemen wordt inzicht gegeven in de rol van beïnvloedende factoren (onder andere pijn, vermoeidheid, stemming) en de mogelijkheden op het gebied van behandeling en therapieën. Een realistisch ziekte-inzicht en het komen tot een toekomstperspectief wordt bevorderd.

Behandeling
In Neuropsychologie Praktijk Eindhoven wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van psychotherapie en psychologische gespreksvoering. Er is expertise op het gebied van alle gangbare psychotherapeutische interventies (zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, interpersoonlijke psychotherapie en systeemtherapie). Daarnaast wordt er ook specialistische therapie (neuropsychotherapie) aangeboden en kunnen er ook coaching trajecten gevolgd worden (zowel door individuen als bedrijven). Op basis van een intakegesprek en eventueel diagnostisch onderzoek wordt een behandelindicatie gegeven, welke met de cliënt besproken wordt. Bij overeenstemming wordt een behandelplan opgesteld en uitgevoerd.

In de behandeling kan de inzet van andere disciplines geïndiceerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan verwijzing naar een ergotherapeut, fysiotherapeut of psychiater. Indien gewenst wordt met de overige betrokken disciplines contact onderhouden om de behandelingen op elkaar af te stemmen.